Verenigingsnieuws De Ridder St. Joris

Aktiviteiten Kalender

Aktiviteiten Kalender eigen vereniging

2017

 

1 september                            D/H                 Trainingsavond

14-15-16 september               D/H                 Open Friese Kampioenschappen

29 september                         D/H                 kolfsport clinic nieuwe groep beginners

6 oktober                                 D/H                  kolfsport clinic nieuwe groep beginners

9-10-11-12 oktober week 41 D/H                  Nel VosBokaal

13 oktober                                D/H                  kolfsport clinic  nieuwe groep beginners

16-28 oktober                         D/H                  Klasse Kampioenschappen

                                                                                Midwoud

20 oktober                               D/H                  kolfsport clinic  nieuwe groep beginners

27 oktober                                D/H                  kolfsport clinic  nieuwe groep beginners

29 oktober zondag               D/H                  3-tallen

3 november                             D/H                 Trainingsavond

3-4-5 november                     D/H                  Open Wormer

1 december                              D/H                  Trainingsavond

12-13-14-15 december           D/H                   Kerstkolven

                                                                                 finale Nel Vos Bokaal

2018

5 januari vrijdag                    D/H                    Keezen avond

13 maart dinsdag                   D/H                   Jaarvergadering

21-22-23 maart week 12       D/H                  Clubkampioenschappen

8-22 april                                  D/H                  Nederlandse Kampioenschappen

                                                                                Concordia Noord Scharwoude

23-24-25-26 april week 17    D/H                Nel Vos Bokaal

15-16-17-18 oktober week 42 D/H                Nel Vos Bokaal