BAANVERBETERING

Waarom baanverbetering
De in gebruik zijnde kolfbanen zijn logischerwijze onderhevig aan slijtage. Voor het behoud van een zuivere beoefening van de kolfsport is het van groot belang de banen in een zo goed mogelijke staat te houden en brengen. Afhankelijk van de noodzaak en mogelijkheden kan dat inhouden dat – bijvoorbeeld – besloten wordt tot het aanbrengen van een nieuwe vloer of tot de aanleg van een geheel nieuwe baan.

Foto niet gevonden!
Foto niet gevonden!
Foto niet gevonden!
Klaar!

De KNKB heeft geen kolfbanen in eigen bezit – dus ook geen directe zeggenschap over de staat van onderhoud.

De verantwoordelijkheid en de kosten voor het in optimale staat houden van een baan liggen dus in eerste instantie bij de baaneigenaar.
Wel kan de KNKB regelmatig onderhoud, reparaties, renovaties of de aanleg van een nieuwe baan stimuleren door een financiële ondersteuning. Hiervoor is een subsidieregeling in het leven geroepen, genaamd “Bijdrage Baanverbetering”.

Wie kan een bijdrage aanvragen
Een baanhouder, een vereniging of beiden kunnen een aanvraag indienen. Hierbij is van belang welke afspraken daartoe zijn gemaakt tussen de vereniging en de baanhouder.
Dit geldt zowel voor bestaande banen als nieuw aan te leggen banen.
Hoe wordt een bijdrage aangevraagd
Een bijdrage moet voor de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk worden aangevraagd bij het bondssecretariaat. Deze aanvraag dient te worden vergezeld van een begroting. Aan de hand van die gegevens zal het bondsbestuur een principebesluit nemen over het al dan niet toekennen van een bijdrage.
Dat besluit zal schriftelijk aan de aanvrager(s) worden bekendgemaakt.
Zijn er voorwaarden verbonden aan een bijdrage?
Ja – de bond behoudt zich het recht voor een bijdrage te weigeren als de voorgenomen en/of uitgevoerde werkzaamheden niet voldoen aan de criteria die gelden voor een kwalitatief aanvaardbare baan.
Aanvrager(s) worden hierbij geadviseerd om, naast het schriftelijk indienen van plannen en begroting, ook mondeling contact op te nemen met het bondsbestuur. Dat kan onnodige misverstanden vermijden en bijdragen tot het voorkomen en/of verhelpen van mogelijke fouten.
Op welk bedrag kan worden gerekend?
De eventueel toe te kennen bijdrage(n) zijn gelimiteerd –
15 % van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 500,-.
Hoe en wanneer wordt een bijdrage afgerekend?
Na afloop van de werkzaamheden stelt de aanvrager het bondsbestuur hiervan op de hoogte. Hierop zal een inspectie ter plaatse worden uitgevoerd. Na goedkeuring dienen de betreffende facturen te worden opgezonden naar het bondssecretariaat.
Het bondsbestuur zal daarna besluiten voor welk bedrag zal worden bijgedragen. Dit besluit zal schriftelijk worden bekendgemaakt.
Het toegewezen bedrag wordt niet contant afgerekend. Aanvrager(s) dienen op te geven naar welke bank- of girorekening het toegewezen bedrag moet worden overgemaakt.
Is nog meer bondssteun mogelijk?
Naast financiële hulp en het verstrekken van technische informatie kan vanuit de bond praktische en materiële ondersteuning worden aangeboden. Voor verdere details of afspraken dient contact te worden opgenomen met het bondssecretariaat.
Contact: E-mail

<<< Mobiele kolfbaan Sportaccom >>>