Jaarvergadering 2020

Geachte dames en heren,

Hoewel het bestuur van de KNKB niet kan wachten u fysiek te ontmoeten, ziet het er naar uit dat we daar dit jaar geen kans meer toe krijgen. Daarom hebben we besloten in elk geval de ALV digitaal te gaan organiseren. Dat vinden we best spannend, maar met elkaar gaat ons dit lukken. Graag uw aandacht voor de brief die ik als bijlage bij dit bericht onderaan heb toegevoegd, alsmede een voorstel tot het vaststellen van reglement ’30-slagen’

Hartelijke groeten,

Peter Wakelkamp
Secretaris KNKB

ALV 2020

Geachte leden,

In de laatste brief vanuit het bestuur, refereerden wij aan het stijgende aantal besmettingen; van 1.000 naar 3.000 per dag. Maar met inachtneming van alle maatregelen dachten we aan een voorzichtige opstart van de 30-slagen en planden we een jaarvergadering.

Inmiddels zijn we een maand verder; er kwamen strengere maatregelen en vervolgens nóg strengere maatregelen; sinds 14 oktober zijn onze banen weer gesloten. Geen soosavonden, geen 30-slagen en geen jaarvergadering.

Omdat wij verplicht zijn om één keer per jaar een jaarvergadering te houden, al is het maar vanwege de bijdrage van het NOC*NSF, hebben we afgelopen weken nagedacht over een vervolg. Gezien de dreiging van verdergaande maatregelen hebben we besloten een jaarvergadering middels video-bellen te organiseren; via Microsoft Teams.

Hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst de datum; die hebben we bepaald op woensdag 25 november, aanvang half 8. We vragen per vereniging en uit elke commissie één afgevaardigde. We willen graag een e-mail adres ontvangen van degene die de vergadering online zal bijwonen. Op dit mailadres zal Gerrit de Groot u een uitnodiging sturen met de link naar de vergadering. U ontvangt dan ook verdere uitleg.

Omdat we geen ervaring hebben met video-vergaderen, zullen we een beperkte agenda aanhouden, met daarin de ‘vaste gezangen’, één belangrijk item en één punt ‘ter voorbereiding’ op latere gedachtenvorming.
De agenda en de bijbehorende stukken ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar ter informatie alvast het volgende;

Wij zullen zoals u dat gewend bent de notulen van de najaarsvergadering 2019 door u laten beoordelen, alsmede het jaarverslag en de jaarrekening 2019 (restant van de voorjaarsvergadering die niet door kon gaan), het jaarplan en de begroting 2021.

Het belangrijke item is een statutenwijziging. Zoals u wellicht nog wel weet hebben wij een aantal jaren geleden onze statuten aan moeten passen om onze tuchtrechtspraak volledig in handen van het Instituut voor de Sport Rechtspraak te leggen. Dit ISR heeft inmiddels de rol van ‘aanklager’ in hun processen geïntroduceerd. Wij moeten in onze statuten deze nieuwe functie formeel een plek geven en daartoe moeten wij de statuten aanpassen. We zullen u een tekstvoorstel doen en u vragen om met deze wijziging in te stemmen.

Tot slot zullen wij een voorstel doen voor een 30-slagen reglement. Wij ontdekten afgelopen jaar dat zo’n reglement nooit is vastgesteld. We vinden dit belangrijk genoeg om goed vast te leggen. We nemen daar nu nog geen besluit over, maar zullen u vragen uw opmerkingen en vragen met ons te delen. Bij voorkeur schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, maar het mag uiteraard ook tijdens de vergadering. Dan willen we dit in de voorjaarsvergadering in stemming brengen.

Mocht u nog vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, dan horen we dat graag van u. Voor nu; pas goed op uzelf en op elkaar.

Met vriendelijke groeten,

Peter Wakelkamp
Secretaris KNKB


AANVULLEND WEDSTRIJDREGLEMENT 30-slagen

INLEIDING

Dit Aanvullend Wedstrijdreglement 30-slagen is samengesteld na overleg binnen en goedkeuring van het bestuur van de KNKB. Dit Reglement geldt in samenhang met het Algemeen Wedstrijdreglement Kolfkampioenschappen en is van toepassing met ingang van het seizoen 2021-2022.


DEFINITIES EN BEGRIPPEN

  1. Bij de 30-slagen wedstrijden (hierna: 30-slagen) spelen personen op individuele basis.
  2. Deelname aan de 30-slagen is voorbehouden aan bij de KNKB ingeschreven personen.
  3. De individuele punten behaald bij de 30-slagen worden, samen met de punten van de Nederlandse- en Klassenkampioenschappen, meegerekend bij het bepalen van de classificering voor het opvolgende seizoen.

INSCHRIJVING

Voor deelname aan de 30-slagen is geen inschrijfgeld verschuldigd, maar wel kolfgeld, zie hierna.
 

DE WEDSTRIJDLEIDING

De wedstrijdleiding bestaat uit een schrijver van de organiserende verenigingen. Deze is verantwoordelijk voor het registreren van de geslagen punten in het daartoe door de KNKB aangewezen systeem. De spelers markeren tijdens de wedstrijd zelf. De spelende vereniging houdt de schrijver ‘vrij’ voor zijn of haar consumpties.

DE ORGANISATIE

De wedstrijdcommissie stemt voorafgaand aan het seizoen met zowel de baanhouders als de verenigingen af op welke banen de 30-slagen gespeeld kunnen worden. In het wedstrijdschema neemt de wedstrijdcommissie op of een baan beschikbaar is door heren, dames of allebei. Terzijde; het staat dames, of een mix dames/heren, in overleg met en na akkoord van de baanhouder, vrij om ook op de banen voor heren te spelen. De daar geslagen punten tellen mee voor de classificatie.

De baanhouder en de KNKB stemmen gezamenlijk af gedurende welke periode de baan beschikbaar is. De baanhouder mag daar in overleg met een vereniging die daarbuiten wil spelen, vanaf wijken. Deze punten tellen mee voor de classificatie, mits de wedstrijd uiterlijk op 30 juni wordt gespeeld én de punten dan ook zijn geregistreerd in het daartoe door de KNKB beschikbaar gestelde systeem.

De spelers die willen deelnemen aan de 30-slagen op een aangewezen baan, nemen zelf contact op met de baanhouder voor het maken van een afspraak. De organiserende vereniging is ervoor verantwoordelijk dat zij door de baanhouders geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken en zij moeten voor een schrijver zorgen.

In uitzonderingsgevallen is het voor de hele kleine verenigingen (< 12 leden) mogelijk hiervan af te wijken en contact op te nemen met de deelnemers om hen vooraf te informeren dat zij zelf de punten moeten registreren op de daarvoor beschikbaar zijnde formulieren. De organiserende vereniging is en blijft verantwoordelijk voor tijdige invoer in de bondssystemen.


DE WEDSTRIJD

Elke wedstrijd bestaat uit 30 slagen; spelers die fysiek niet in staat zijn 30-slagen te spelen, kunnen er bij wijze van uitzondering voor kiezen om minder slagen te spelen, met een minimum van 15. Dit moet vóór aanvang van de wedstrijd (behoudens ziekte en blessures) met de schrijver zijn afgestemd. Voor aanvang van de wedstrijd is het toegestaan om één proefklap (uitklap, optrek en puntenklap) te spelen. Daarna vangt men aan met een aanbal.

De bezoekende vereniging verplicht zich om met 8 spelers te komen, die elk tenminste € 5,– kolfgeld afdragen. Dit tarief kan door de KNKB worden aangepast. Mocht de baanhouder akkoord gaan met minder dan 8 spelers, zijn deze spelers gezamenlijk evengoed tenminste € 40 kolfgeld verschuldigd. Terzijde; de KNKB kan niet voorschrijven wat een baanhouder rekent aan kolfgeld/ baanhuur. In voorkomende gevallen kan dat dus afwijken. De organiserende vereniging en/of baanhouder zorgt er voor dat afwijkende tarieven bekend zijn bij de wedstrijdcommissie.

Er mag slechts éénmaal per baan worden gespeeld, zelfs als men lid is van meerdere verenigingen. Uiteraard staat het eenieder vrij meerdere keren te gaan; alleen het eerste resultaat telt en is bindend.

Er is geen minimum aantal banen waarop iemand deel moet nemen aan de 30-slagen.


PRIJZEN

Over een heel seizoen zijn er prijzen te verdienen. Bij de heren telt het gemiddelde over 6 gespeelde wedstrijden, bij de dames telt het gemiddelde over 3 gespeelde wedstrijden. Mocht een speler meer wedstrijden hebben gespeeld, dan tellen uitsluitend voor het bepalen van de gewonnen prijzen (en dus niet voor het gemiddelde) de beste zes respectievelijk 3 uitslagen. De wedstrijdcommissie bepaalt per seizoen aan de hand van het aantal deelnemers het aantal uit te reiken prijzen per klasse en de hoogte daarvan.


RECLAMATIE

De registratie van de schrijver is bepalend en bindend. Elke speler is er zelf verantwoordelijk voor om direct na de wedstrijd te controleren of de genoteerde punten juist zijn. Bij mogelijke onjuistheden kan eeen speler tot maximaal 14 dagen nadat een uitslag op de website van de KNKB is gepubliceerd, een gemotiveerd verzoek tot aanpassing doen bij de wedstrijdcommissie. Daarna zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.

Versie oktober 2020